Окталокс

Окталокс

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Octalox: търговско наименование на инсектицид диелдрин. Вижте: Алдрин и диелдрин.