Моноклонално антитяло

Моноклонално антитяло

От Екип на Medical.BG
Редакция: д-р Пънчев, A.

Моноклонално антитяло: На латински съкращението на термина се свежда до инициалите "MAB" (monoclonal antibody). Когато краят на името на дадено общоприложимо лекарство съдържа окончанието "mab", това подсказва че лекарството е моноклонално антитяло (напр. адалимумаб, бевацизумаб, инфликсимаб, ритуксимаб, и др.).